Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem witryny internetowej www.dent-guard.pl
 2. Administratorem witryny internetowej jest Natalia Skommer , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dent-Guard z siedzibą w Czapurach (61-160) ul. Gromadzka 28E, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 782-292-28-29.

§ 2

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają :

a) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Witryny internetowej, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem witryny internetowej, w tym także Konsument;

c) Sklep internetowy – funkcjonujący w ramach Witryny internetowej serwis, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać kupna Towarów;

d) Sprzedaż lub Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu witryny internetowej

e) Sprzedający – Natalia Skommer, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dent-Guard z siedzibą w Czapurach (61-160) ul. Gromadzka 28E, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 782-292-28-29;

f) Witryna internetowa – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet administrowana przez Sprzedającego, umożliwiająca Kupującym zawieranie umów sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym

g) Towar – wszelkie ruchomości objęte ofertą sprzedaży przez Sprzedającego oraz oferowane przez niego usługi dodatkowe, za wyjątkiem dostawy

h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu

Szczególne warunki sprzedaży

§ 3

 1. Oferta sprzedaży obejmuje wyłącznie Towary, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane  przepisami prawa znaki zgodności, a także nabyte zostały od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Towar może być stosowany wyłącznie w celu zgodnym z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z informacją udostępnioną przez Sprzedającego lub producenta w ulotce załączonej do Towaru, na jego opakowaniu, w Sklepie internetowym lub na stronie internetowej producenta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe w związku z używaniem Towaru przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub informacją, o której mowa w ust. 2.

4.Prezentowane w Sklepie internetowym opakowania Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny. Zmiana opakowania nie ma wpływu na właściwości oferowanego Towaru.

§ 4

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość należy wejść na stronę internetową www.dent-guard.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Kupujący mogą składać Zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym.
 3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu;

b) dokładne zapoznanie się przez Kupującego z opisem Towaru oraz informacją o sposobie jego użycia oraz przeciwwskazaniach do używania;

c) podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska / nazwy, adresu zamieszkania / siedziby lub adresu do doręczeń, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail a w razie żądania wystawienia faktury VAT także NIP.

 1. Kupujący zostanie powiadomiony o przyjęciu Zamówienia do jego realizacji poprzez zwrotną wiadomość, wysłaną na adres e-mail podany w formularzu.
 2. Umowa sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6.
 3. W przypadku zamieszczenia w formularzu danych błędnych lub niekompletnych, uniemożliwiających realizację dostawy Towaru, nie zostanie ono przyjęte do realizacji.

§ 5

 1. Kupujący, przy zakupie wskazanych przez Sprzedającego rodzajów Towarów, może zlecić Sprzedającemu, za dodatkową opłatą, umieszczenie na Towarze wskazanego przez siebie, dodatkowego oznaczenia lub symbolu.
 2. W przypadku, o którym mowa wyżej, Kupujący oświadcza, iż wskazane przez niego oznaczenie lub symbol nie naruszają praw osób trzecich, a w razie takiego naruszenia ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Sprzedający może odstąpić od realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli z przyczyn technicznych wskazane przez Kupującego oznaczenie lub symbol nie nadają się do umieszczenia na Towarze lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wskazane oznaczenie lub symbol mogą naruszać prawa osób trzecich.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kupującego jeszcze przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, aby umożliwić Kupującemu realizację prawa odstąpienia, o którym mowa w § 9.

§ 6

 1. W razie zaistnienia jakichkolwiek przeszkód bądź dyskomfortu w czasie stosowania Towarów, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania używania Towaru oraz skontaktowania się mailowo lub listownie ze Sprzedającym.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek stosowania Towaru, jeżeli Kupujący nie zastosował się do powyższego zalecenia i pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 nadal używał Towaru.

Sposoby płatności

§ 7

 1. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów jego dostawy.
 2. Kupujący jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili składania przez niego Zamówienia.
 3. Każda sprzedaż Towarów dokumentowana jest rachunkiem, a na życzenie Kupującego, zgłoszone przy zamawianiu Towaru, wystawiana jest faktura VAT.
 4. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu płatności oraz dostawy, które realizuje przy składaniu formularza Zamówienia.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelewem na konto Sprzedawcy,( 31 1240 6566 1111 0011 0730 6244)

b) za pobraniem – zapłata gotówką u kuriera lub poczty polskiej przy odbiorze towaru,

c) płatność poprzez sklep internetowy, realizowany przez Przelewy24

 1. Kupujący ponosi w pełni koszty realizacji Zamówienia, co oznacza że każdorazowo do ceny Zamówionych Towarów zostanie doliczony koszt jego dostawy. Koszty realizacji Zamówienia uzależnione są od wyboru formy przesyłki, jej wielkości, wagi oraz miejsca doręczenia (w przypadku wysyłki za granicę) i będą każdorazowo wskazane przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy sprzedaży.

Realizacja Zamówienia

§ 8

 1. Termin przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu płatności i wynosi:

a) przy płatnościach „za pobraniem” lub poprzez sklep internetowy, Towar wysyłany jest do Kupującego w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu złożenia Zamówienia.

b) przy płatności przelewem – Towar wysyłany jest do Kupującego niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na konto Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

 1. Zamówiony Towar dostarczony będzie do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Towarów lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 3. Sprzedający zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy realizacji Zamówienia i dostawy Towaru w przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia wynikającej z winy osób trzecich, wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży danego Towaru na terenie Polski w trakcie realizacji Zamówienia oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
 4. W przypadku opisanym w punkcie powyższym, należności wpłacone przez Kupującego z tytułu złożonego Zamówienia zostaną mu zwrócone w ciągu 30 dni roboczych, na wskazany numer rachunku bankowego.
 5. W sytuacji podjęcia przez Sprzedającego próby dostawy Towaru i jej niezrealizowania z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Kupującego poniesionymi przez siebie kosztami dostawy.
 6. Przy odbiorze przesyłki z Zamówionym Towarem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

Rezygnacja i zwrot

§ 9

 1. Zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w razie Zamówienia Towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument może, przed wykonaniem dla niego spersonalizawanego  Towaru, bez podania przyczyny, złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być złożone  na adres e-mail: kontakt@dent-guard.com
 4. W razie odstąpienia od umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia, Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego zestawu wyciskowego, a Sprzedający do zwrotu ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, że:

a) zwrot ceny nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego zestawu wyciskowego, który:

-zostanie zwrócony w stanie nie noszącym śladów jego użytkowania i kompletny 

-w przypadku wykorzystania, zniszczenia lub nieodesłania zestawu wyciskowego Kupujący nie otrzyma pełnego zwrotu kosztów a zwrot zostanie pomniejszony o kwotę wykorzystanego zestawu wyciskowego ( 35 zł/ szt)

b) zwrotowi nie podlegają koszty dostawy.

 1. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego zestawu wyciskowego (lub jeśli odstąpienie od umowy miało miejsce przed wysyłką zestawu- od dnia odstąpienia od umowy)
 2. Koszty zwrotu zestawu wyciskowego ponosi Konsument, a koszty zwrotu ceny ponosi Sprzedający.

c) w przypadku nieodesłania otrzymanego zestawu wyciskowego lub odesłania go niekompletnego lub uszkodzonego kupujący ponosi koszt w wysokości 35zł

Odpowiedzialność Sprzedającego w razie niezgodności Towaru z umową

§ 10

 1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Jeżeli odebrany Towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do zgłoszenia niezgodności w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności.
 3. Domniemywa się, że Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
 4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Konsumentowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
 5. Podstawą przyjęcia zgłoszenia niezgodności Towaru z umową jest przedstawienie przez Konsumenta wraz ze zgłoszeniem dowodu zakupu Towaru.
 6. Koszty dokonania zgłoszenia niezgodności Towaru z umowa oraz jego przekazania Sprzedającemu celem rozpatrzenia zgłoszenia pokrywa Konsument.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia niezgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumenta.
 9. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Polityka prywatności

§ 11

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane Sprzedającemu za pośrednictwem witryny internetowej, są przekazywane przez Kupującego dobrowolnie.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych, w informatycznej bazie Sprzedającego, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz w celu informowania o innych aktualnych ofertach i promocjach.
 3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Sprzedający
 4. Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym w szczególności prawo wglądu w udostępnione przez siebie dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia.
 5. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupujących podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Sprzedającego w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych.

Odpowiedzialność

§ 12

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Witryny internetowej sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Witryna internetową.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

b) skutki korzystania z Witryny internetowej przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

d) treść wszelkich wypowiedzi Kupującego, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Witryny internetowej,

e) za treść reklam zamieszczanych w Witrynie internetowej przez podmioty trzecie.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny internetowej lub Sklepu internetowego z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność.
 2. Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

Reklamacje

§ 13

 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamacji produktu do 3 miesięcy od momentu otrzymania produktu.
 2. W przypadku wad produktu możliwych do zauważenia w momencie jego otrzymania (tj. uwagi dotyczące grafiki, złe dopasowanie produktu, niezgodność towaru z zamówieniem) kupującemu przysługuje prawo do reklamacji produktu do 14 dni od momentu jego otrzymania.
 3. Reklamacja rozpatrzona jest w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od momentu jej otrzymania.
 4. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie paragonu/FV lub innego dowodu uiszczenia opłaty.
 5. Reklamowany produkt musi zostać odesłany na adres pracowni w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Zamówienie PRIORYTET i EXPRESS

§ 14

Usługa EXPRESS

 1. wykupienie usługi gwarantuje skrócenie czasu realizacji zamówienia od momentu otrzymania prawidłowo pobranego wycisku zębów przez pracownię Dent-Guard. Za dzień odebrania wycisku uznaje się godziny między 7:00 a 10:00 dnia roboczego. Przykład: wycisk dostarczony/ odebrany zostaje w piątek o godzinie 12:30. Za dzień odebrania wycisku uznaje się najbliższy poniedziałek.
 2. Usługa Express gwarantuje wykonanie i wysyłkę gotowego produktu w dzień roboczy następujący po dniu odebrania przesyłki z uwzględnieniem godzin działania pracowni jak wyżej.
 3. Usługa Express dotyczy wszystkich produktów z wyjątkiem ochraniaczy na zęby z własnym nadrukiem
 4. Pracownia Dent-Guard zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w trybie EXPRESS w przypadku nieprawidłowo pobranego wycisku, nietypowego uzębienia lub innego powodu niezależnego od pracowni znacznie utrudniającego wykonanie produktu. W przypadku braku możliwości realizacji usługi EXPRESS płatność za nią zwracana jest na konto Kupującego w dniu stwierdzenia niemożliwości wykonania usługi.

Usługa PRIORYTET

 1. wykupienie usługi gwarantuje skrócenie czasu realizacji zamówienia od momentu otrzymania prawidłowo pobranego wycisku zębów przez pracownię Dent-Guard. Za dzień odebrania wycisku uznaje się godziny między 7:00 a 10:00 dnia roboczego. Przykład: wycisk dostarczony/ odebrany zostaje w piątek o godzinie 12:30. Za dzień odebrania wycisku uznaje się najbliższy poniedziałek.
 2. Usługa PRIORYTET gwarantuje wykonanie i wysyłkę gotowego produktu w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wycisku za 1szy dzień licząc dzień po dniu odebrania wycisku ( z uwzględnieniem godzin roboczych jak wyżej)
 3. Usługa PRIORYTET dotyczy wszystkich produktów.
 4. Pracownia Dent-Guard zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w trybie EXPRESS w przypadku nieprawidłowo pobranego wycisku, nietypowego uzębienia lub innego powodu niezależnego od pracowni znacznie utrudniającego wykonanie produktu. W przypadku braku możliwości realizacji usługi EXPRESS płatność za nią zwracana jest na konto Kupującego w dniu stwierdzenia niemożliwości wykonania usługi.

Wysyłka własnego modelu zębów

§ 15

 1. Możliwe jest wykonanie produktów na podstawie nadesłanego przez Klienta modelu zębów. W takim przypadku modele nie są zwracane ze względu na możliwość ich uszkodzenia w trakcie produkcji oraz zastosowanie w produkcji technik stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Kupujący zobowiązany jest poinformować pracownię Dent-Guard o wysyłce własnego modelu w chwili dokonania zakupu. Informację tę może podać mailowo lub w wiadomości do sprzedającego (niezależnie od platformy na której dokonano zakupu)
 3. Możliwe jest wykonanie produktów na podstawie modelu 3D lub modelu pobranego cyfrowo. W przypadku modelu pobranego cyfrowo pracownia Dent-Guard może pobrać dodatkową opłatę, informując o tym Kupującego jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Koszty dodatkowe

§ 16

 1. Kupujący dokonując zakupu ponosi koszty wysyłki. W koszt wysyłki wliczona jest wysyłka zestawu wyciskowego oraz końcowego produktu.
 2. Koszt wysyłki pobranego wycisku na adres pracowni ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do samodzielnego nadania, opłacenia przesyłki i wysłania paczki zawierającej wycisk zębów na adres pracowni (ul. Gromadzka 28E, 61-160 Czapury) lub do wskazanego paczkomatu (CPR01M). W przypadku wysyłki do paczkomatu Kupujący zobowiązany jest do podania danych odbiorcy: nr tel.: 669 346 988, adres email: kontakt@dent-guard.pl
 3. W przypadku nakładek wybielających oraz nakładek wybielających z żelem zamówionych do paczkomatu etykieta zwrotna jest nadana i opłacona przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku nieprawidłowo pobranego wycisku Kupujący ponosi koszt wysyłki dodatkowego zestawu (35 zł + koszt wysyłki)

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Zawartość witryny i Sklepu internetowego, w tym w szczególności umieszczone na niej zdjęcia, znaki graficzne, logo i oznaczenia, są objęte ochroną praw autorskich.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, powielanie bądź innego rodzaju wykorzystywanie treści, o których mowa w ust. 1 bez zgody Sprzedającego jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

§ 18

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Witrynie internetowej.

§ 19

Wszelkie pytania, uwagi, wnioski lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, oferowanych Towarów lub dokonanych Zamówień Kupujący mogą zgłaszać mailowo lub listownie na adresy: kontakt@dent-guard.pl lub Dent-Guard ul. Gromadzka 28E, 61-160 Czapury.

§ 20

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.