Allmänt

§ 1

 1. I dessa förordningar fastställs detaljerade villkor för ingående av distansförsäljningsavtal via www.dent-guard.pl webbplats
 2. Administratören av webbplatsen är Mariola Nowak, som bedriver affärsverksamhet under namnet Dent-Guard med säte i Czapury (61-160) Gromadzka 28E, införd i centralregistret och information om ekonomisk verksamhet, NIP 779-15-01-304, REGON 365175432.

§ 2

De definitioner som används i dessa föreskrifter skall ha följande betydelser:

a) Konsument - en fysisk person som gör eller avser att göra en beställning eller använder andra tjänster som erbjuds av säljaren via webbplatsen, för ändamål som inte är direkt relaterade till hans verksamhet eller yrkesverksamhet;

b) Köpare - en fysisk person, juridisk person eller organisationsenhet utan juridisk person, som gör eller avser att göra en beställning eller använder andra tjänster som erbjuds av säljaren via webbplatsen, inklusive konsumenten;

c) Onlinebutik - en tjänst som fungerar på webbplatsen, genom vilken köparen kan köpa varor;

d) Försäljnings- eller försäljningsavtal - ett avtal som ingåtts mellan säljaren utan samtidig närvaro av båda parter, med hjälp av webbplatsen

e) Säljare - Mariola Nowak, som bedriver affärsverksamhet under namnet Dent-Guard med säte i Czapury (61-160), Gromadzka 28E, införd i det centrala registret och information om ekonomisk verksamhet, NIP 779-15-01-304, REGON 634576479;

f) Webbplats - en organiserad IT- och informationsplattform ansluten till Internet som administreras av säljaren, vilket gör det möjligt för köpare att ingå distansförsäljningsavtal i onlinebutiken

g) Varor - all lös egendom som omfattas av säljarens erbjudande om försäljning och ytterligare tjänster som erbjuds av honom, med undantag för leverans

h) Beställning - köparens avsiktsförklaring, som direkt syftar till att ingå ett distansförsäljningsavtal via onlinebutiken, med angivande av produktens typ och kvantitet

Särskilda försäljningsvillkor

§ 3

 1. Försäljningserbjudandet omfattar endast varor som har tagits upp till handel på Republiken Polens territorium, har tillverkarens eller importörens märkning, märken för överensstämmelse som krävs enligt lag och som har köpts från auktoriserade enheter i enlighet med tillämplig lag.
 2. Varorna får endast användas för det ändamål som överensstämmer med deras avsedda användning, på ett sätt som överensstämmer med den information som tillhandahålls av säljaren eller tillverkaren i broschyren som bifogas varorna, på förpackningen, i onlinebutiken eller på tillverkarens webbplats.
 3. Säljaren är inte ansvarig för skador som uppstår till följd av köparens användning av varorna på ett sätt som är oförenligt med dess avsedda användning eller den information som avses i punkt 2.

4. Förpackningen av varorna som presenteras i onlinebutiken är endast i informationssyfte. Byte av förpackning påverkar inte egenskaperna hos de erbjudna varorna.

§ 4

 1. För att ingå ett distansförsäljningsavtal måste man gå till www.dent-guard.pl webbplats och sedan välja de varor som finns tillgängliga i onlinebutiken och göra en beställning som anger leveransplatsen för varorna och vidta ytterligare tekniska åtgärder baserat på meddelanden eller information som visas för kunden.
 2. Köpare kan göra beställningar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan genom att fylla i beställningsformuläret som finns i onlinebutiken.
 3. Villkoret för genomförandet av ordern är:

a) godkännande av dessa förordningar,

b) noggrann läsning av köparen med beskrivningen av varorna och information om hur man använder den och kontraindikationer att använda;

c) tillhandahålla nödvändiga personuppgifter av köparen, i synnerhet: namn och efternamn / namn, bostadsadress / säte eller adress för service, kontakttelefonnummer, e-postadress och i händelse av en begäran om att utfärda en momsfaktura även NIP.

 1. Köparen kommer att meddelas om godkännandet av beställningen för dess genomförande genom ett returmeddelande som skickas till den e-postadress som anges i formuläret.
 2. Avtalet om försäljning av varorna kommer att ingås när kunden har mottagit det e-postmeddelande som avses i punkt 6.
 3. Om felaktiga eller ofullständiga uppgifter ingår i formuläret, vilket förhindrar leverans av varorna, kommer det inte att accepteras för utförande.

§ 5

 1. Köparen, när han köper de typer av varor som anges av säljaren, kan instruera säljaren, mot en extra avgift, att placera en extra märkning eller symbol som anges av säljaren på varorna.
 2. I det fall som avses ovan förklarar köparen att märkningen eller symbolen som anges av honom inte kränker tredje parts rättigheter, och i händelse av en sådan överträdelse bär fullt ansvar i detta avseende.
 3. Säljaren kan dra sig ur utförandet av den beställning som avses i punkt 1 om märkningen eller symbolen som anges av köparen av tekniska skäl inte är lämplig att placera på varorna eller om det finns en rimlig misstanke om att den angivna märkningen eller symbolen kan kränka tredje parts rättigheter.
 4. I det fall som avses i punkt 3 är säljaren skyldig att informera köparen om detta faktum innan beställningen påbörjas för att göra det möjligt för köparen att utöva den ångerrätt som avses i § 9.

§ 6

 1. I händelse av hinder eller obehag under användningen av varorna är köparen skyldig att omedelbart sluta använda varorna och kontakta säljaren via e-post eller brev.
 2. Säljaren är inte ansvarig för skador till följd av användningen av varorna om köparen inte följde ovanstående rekommendation och trots förekomsten av de omständigheter som avses i punkt 1, fortsatte att använda varorna.

Betalningsmetoder

§ 7

 1. Priserna på varorna inkluderar inte kostnaderna för leveransen.
 2. Köparen är bunden av priset på de varor som gäller vid beställningstillfället.
 3. Varje försäljning av varor dokumenteras av en faktura, och på köparens begäran, som rapporteras vid beställning av varorna, utfärdas en momsfaktura.
 4. Köparen har rätt att välja betalningsmetod och leverans, som han utför när han skickar in beställningsformuläret.
 5. Följande betalningsmetoder är möjliga:

a) genom banköverföring till säljarens konto (87 2490 1044 0000 4200 7574 0429)

b) kontant vid leverans - betalning kontant till kuriren eller polska posten vid mottagandet av varorna,

c) betalning via webbutiken, utförd av Przelewy24

 1. Köparen bär hela kostnaden för beställningen, vilket innebär att varje gång kostnaden för leveransen kommer att läggas till priset på de beställda varorna. Kostnaderna för beställningen beror på valet av leveransform, dess storlek, vikt och leveransplats (vid leverans utomlands) och kommer att anges av säljaren varje gång innan försäljningsavtalet ingås.

Beställning

§ 8

 1. Datumet för säljarens början av beställningen beror på den betalningsmetod som köparen valt och uppgår till:

a) vid betalningar "vid leverans" eller via onlinebutiken skickas varorna till köparen inom 5 arbetsdagar räknat från dagen efter beställningsdagen.

b) vid betalning via banköverföring - varorna skickas till köparen omedelbart efter att betalningen registrerats på säljarens konto, men senast inom 5 arbetsdagar räknat från dagen efter bokningsdatumet för betalningen på säljarens konto.

 1. De beställda varorna kommer att levereras till köparen via kurir eller polsk post, beroende på köparens val i beställningsformuläret.
 2. Beställningen kommer att utföras förutsatt att de beställda varorna är tillgängliga. I händelse av att en viss vara inte är tillgänglig kommer köparen omedelbart att informeras om annulleringen av beställningen på grund av bristen på varor eller om behovet av att vänta längre på genomförandet av beställningen med en begäran om att bekräfta viljan att fortsätta genomförandet. I avsaknad av varor eller brist på vilja att fortsätta genomförandet av beställningen kommer köparen omedelbart att få en återbetalning av de avgifter som betalats av honom.
 3. Säljaren förbehåller sig också rätten att vägra att utföra beställningen och leverera varorna i händelse av oförmåga att slutföra beställningen på grund av tredje parts fel, återkallande från försäljning eller avbrytande av försäljningen av varorna i polska under genomförandet av beställningen och köparens bristande efterlevnad av dessa föreskrifter.
 4. I det fall som beskrivs i punkten ovan kommer de belopp som betalats av köparen för den gjorda beställningen att returneras till honom inom 30 arbetsdagar, till det angivna bankkontonumret.
 5. Om säljaren försöker leverera varorna och inte gör det av skäl som kan hänföras till köparen, har säljaren rätt att debitera köparen de leveranskostnader som han ådragit sig.
 6. Vid mottagandet av paketet med de beställda varorna bör köparen kontrollera sändningen och om den hittas:

a) mekanisk skada på försändelsens innehåll,

b) Sändningens ofullständighet.

c) bristande överensstämmelse med innehållet i sändningen med föremålet för ordern,

Köparen har rätt att vägra att acceptera leveransen. I det här fallet bör köparen omedelbart meddela säljaren om situationen för att förbereda en ny leverans.

Ångerrätt

§ 9

 1. Konsumenten har rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange ett skäl, om inte annat följer av punkt 2. I händelse av återkallelse anses kontraktet vara ogiltigt.
 2. Rätten att dra sig ur försäljningsavtalet har inte rätt till konsumenten i händelse av en beställning av varor med de egenskaper som anges av konsumenten i den beställning som gjorts av honom eller som är nära besläktad med hans person.
 3. För att frånträda köpeavtalet bör konsumenten inom 14 dagar efter mottagandet av de beställda varorna, utan att ange en anledning, lämna in ett skriftligt meddelande om återkallande till säljaren. Uttalanden om frånträdande från försäljningsavtalet ska skickas till följande adress: Dent-Guard, Gromadzka 28E, 61-160 Czapury eller till e-postadressen: dentguardlab@gmail.com
 4. I händelse av återkallande av avtalet, inom högst 14 dagar från dagen för återkallandet, är konsumenten skyldig att returnera de mottagna varorna och säljaren att returnera priset på varorna, med förbehållet att:

a) återbetalningen av priset kommer att ske tidigast efter mottagandet av säljaren av de returnerade varorna som:

-kommer att returneras av konsumenten tillsammans med ett kvitto eller en momsfaktura som utgör inköpsbevis;

-kommer att returneras i ett skick som inte bär några spår av dess användning och inte skadas, inklusive förpackningen

b) leveranskostnader återbetalas inte.

 1. Återbetalningen av priset kommer att ske genom överföring till konsumentens bankkonto som anges i uttalandet.
 2. Kostnaderna för att returnera varorna ska bäras av konsumenten och kostnaderna för att returnera priset ska bäras av säljaren.

Säljarens ansvar i händelse av att varorna inte överensstämmer med avtalet

§ 10

 1. Säljaren är ansvarig gentemot konsumenten för bristande efterlevnad av köpeavtalet för de varor som köpts av konsumenten, i den utsträckning som anges i lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och ändring av civillagen (Dz.U. Nr 141, punkt 1176 med senare datum. Dödsfall).
 2. Om de mottagna varorna är oförenliga med avtalet har konsumenten rätt att rapportera den bristande överensstämmelsen inom två månader efter att ha konstaterat den bristande överensstämmelsen.
 3. Det antas att varorna är i överensstämmelse med avtalet om de är lämpliga för det ändamål för vilket sådana varor vanligtvis används och om deras egenskaper motsvarar egenskaperna hos sådana varor.
 4. Vid individuell avstämning av varornas egenskaper antas det att det är i enlighet med avtalet om det motsvarar beskrivningen från säljaren eller har egenskaperna hos ett prov eller mönster som presenteras för konsumenten, och även om det är lämpligt för det ändamål som anges av konsumenten vid avtalets ingående, såvida inte säljaren har gjort invändningar mot ett sådant syfte med varorna.
 5. Grunden för att acceptera anmälan om varornas bristande överensstämmelse med avtalet är konsumentens presentation tillsammans med anmälan av bevis på köp av varorna.
 6. Kostnaderna för att rapportera varornas bristande överensstämmelse med avtalet och dess överföring till säljaren för övervägande av meddelandet ska täckas av konsumenten.
 7. Säljaren ska svara på meddelandet om att varorna inte överensstämmer med avtalet inom 14 dagar efter att anmälan lämnats in.
 8. Säljaren är ansvarig för att varorna inte överensstämmer med avtalet endast om det hittas inom två år efter det att varorna släpptes till konsumenten.
 9. Säljaren är inte ansvarig för varornas bristande överensstämmelse med avtalet när konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående visste om denna bristande överensstämmelse eller, enligt rimlig bedömning, borde ha vetat.

Privatliv

§ 11

 1. Alla personuppgifter som lämnas till säljaren via webbplatsen tillhandahålls av köparen frivilligt.
 2. Köparen samtycker till lagring och behandling av personuppgifter som tillhandahålls av honom, i säljarens IT-databas, för beställningens ändamål och för att informera om andra aktuella erbjudanden och kampanjer.
 3. Administratören för de personuppgifter som tillhandahålls är säljaren
 4. Köparen har rätt att kontrollera behandlingen av uppgifter om honom, inklusive i synnerhet rätten att inspektera de personuppgifter som tillhandahålls av honom och rätten att begära att de ändras eller raderas.
 5. Säljaren tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av behandlade personuppgifter som är lämpliga för de hot och kategorier av data som skyddas, och i synnerhet skyddar uppgifterna mot obehörig åtkomst, borttagning av en obehörig person, behandling i strid med lagen och förändring, förlust, skada eller förstörelse.
 6. I enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter kan säljaren helt eller delvis överlåta behandlingen av köparens personuppgifter till en extern enhet. Den enhet som agerar på säljarens vägnar i sådan omfattning kommer att anges i samtyckesklausulen för behandling av specifika personuppgifter.

Ansvar

§ 12

 1. Säljaren ansvarar inte för tekniska problem eller tekniska begränsningar som uppstår i datorutrustning, terminalenhet, IKT-system och telekommunikationsinfrastruktur som används av köparen och som hindrar köparen från att korrekt använda de tjänster som erbjuds via onlinebutiken.
 2. Köparen är ensam ansvarig för att säkerställa den tekniska kompatibiliteten mellan datorutrustningen eller terminalutrustningen som används av köparen för att använda webbplatsen och IKT- eller telekommunikationssystemet och webbplatsen.
 3. Säljaren ansvarar inte för:

a) förlust av data av köparen orsakad av utrustnings- eller systemfel eller andra omständigheter av skäl som inte kan hänföras till tjänsteleverantören,

b) effekterna av att använda webbplatsen av kunden på ett sätt som strider mot tillämplig lag, bestämmelserna i förordningarna eller tullen som antagits i detta avseende,

c) hastigheten för dataöverföring och därmed sammanhängande begränsningar till följd av förekomsten av tekniska, tekniska och infrastrukturella omständigheter, m.in,

d) innehållet i alla uttalanden från köparen som görs via webbplatsen,

e) för innehållet i annonser som placeras på webbplatsen av tredje part.

 1. Säljaren är inte ansvarig för att webbplatsen eller onlinebutiken inte är tillgänglig på grund av force majeure, liksom handlingar eller underlåtenheter från köparen och tredje part för vars handlingar eller underlåtenheter köparen är ansvarig.
 2. Säljaren förbehåller sig också rätten att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av tjänster, särskilt på grund av behovet av underhåll, granskning eller utvidgning av den tekniska basen, om detta inte bryter mot köparens rättigheter.

Slutbestämmelser

§ 13

 1. Innehållet på webbplatsen och onlinebutiken, inklusive i synnerhet foton, logotyper, logotyper och markeringar som placeras på den, skyddas av upphovsrätt.
 2. All kopiering, bearbetning, duplicering eller annan användning av innehållet som avses i punkt 1 utan säljarens samtycke är förbjudet, under hot om straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

§ 14

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler. Ändringar av förordningarna träder i kraft från det ögonblick de tydligt anges och publiceras på webbplatsen.

§ 15

Eventuella frågor, kommentarer, förfrågningar eller uttalanden om onlinebutikens funktion, erbjudna varor eller beställningar som görs kan rapporteras av köparen via e-post eller post till följande adresser: dentguardlab@gmail.com eller Dent-Guard, Gromadzka 28E, 61-160 Czapury.

§ 16

 1. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan säljaren och köparen som är konsument ska överlämnas till de behöriga domstolarna i enlighet med bestämmelserna i relevanta bestämmelser i civilprocesslagen.
 2. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan säljaren och köparen som inte är konsument ska överlämnas till den domstol som är behörig för säljarens säte.

§ 17

I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska bestämmelserna i civillagen och annan tillämplig lag tillämpas.

§ 18

Vid misslyckat försök att göra ett tandintryck skickas en ny uppsättning utan extra kostnad. Varje efterföljande uppsättning som betalas ytterligare 25 zł.- gäller endast kunder som köpte den färdiga produkten från oss.